fbpx

Chương trình học

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẠI VINSCHOOL

Các môn chỉ dành cho hệ chuẩn Vinschool

Các môn cho cả hệ Chuẩn Vinschool và Hệ Nâng cao

Các môn chỉ dành cho hệ Nâng cao

Lớp 1 - 3

Các môn chỉ dành cho hệ chuẩn Vinschool

 • Toán học
 • Khoa học tự nhiên
 • Công nghệ thông tin
 • Tiếng Anh
 • Công dân toàn cầu

Các môn cho cả hệ Chuẩn Vinschool và Hệ Nâng cao

 • Tiếng Việt
 • Mỹ thuật
 • Âm nhạc
 • Việt Nam học
 • Giáo dục Kỹ năng & Phẩm chất
 • Giáo dục thể chất

Các môn chỉ dành cho hệ Nâng cao

 • Mathematics
 • Science
 • ICT
 • ESL
 • Global Perspectives
Lớp 4, 5

Các môn chỉ dành cho hệ chuẩn Vinschool

 • Toán học
 • Khoa học tự nhiên
 • Công nghệ thông tin
 • Tiếng Anh
 • Công dân toàn cầu

Các môn cho cả hệ Chuẩn Vinschool và Hệ Nâng cao

 • Tiếng việt
 • Mỹ thuật
 • Âm nhạc
 • Lịch sử
 • Địa lý
 • Việt Nam học
 • Giáo dục Kỹ năng & Phẩm chất
 • Giáo dục thể chất

Các môn chỉ dành cho hệ Nâng cao

 • Mathematics
 • Science
 • ICT
 • ESL
 • Global Perspectives
Lớp 6 - 8

Các môn chỉ dành cho hệ chuẩn Vinschool

 • Toán học
 • Vật lý
 • Hóa học
 • Sinh học
 • Tiếng Anh
 • Công dân toàn cầu
 • Công nghệ thông tin

Các môn cho cả hệ Chuẩn Vinschool và Hệ Nâng cao

 • Ngữ văn
 • Lịch sử
 • Địa lí
 • Giáo dục thể chất
 • Mỹ thuật
 • Âm nhạc
 • Việt Nam học
 • Giáo dục An ninh quốc phòng

Các môn chỉ dành cho hệ Nâng cao

 • Mathematics
 • Coordinated Sciences
 • Computer Science
 • ESL
 • Global Perspectives
Lớp 9 - 10

Các môn chỉ dành cho hệ chuẩn Vinschool

 • Toán học
 • Vật lý
 • Hóa học
 • Sinh học
 • Tiếng Anh
 • Công dân toàn cầu
 • Công nghệ thông tin

Các môn cho cả hệ Chuẩn Vinschool và Hệ Nâng cao

 • Ngữ văn
 • Lịch sử
 • Địa lí
 • Giáo dục thể chất
 • Mỹ thuật
 • Âm nhạc
 • Việt Nam học
 • Giáo dục Kỹ năng & Phẩm chất
 • Giáo dục An ninh quốc phòng

Các môn chỉ dành cho hệ Nâng cao

 • IGCSE Mathematics
 • IGCSE Coordinated Sciences
 • IGCSE Computer Science
 • IGCSE ESL
 • IGCSE Global Perspectives
 • IGCSE Art & Design
 • IGCSE Business Studies
 • IGCSE Literature in English
Lớp 11, 12

Các môn chỉ dành cho hệ chuẩn Vinschool

 • Lịch sử CB/NC
 • Địa lý CB/NC
 • Toán 11-12 ban Nâng cao
 • Toán 11-12 ban Cơ bản
 • Âm nhạc/Mỹ thuật
 • Công nghệ
 • Công dân toàn cầu
 • Giáo dục Kỹ năng & Phẩm chất
 • GDCD
 • Giáo dục thể chất
 • Khoa học máy tính
 • Giáo dục An ninh quốc phòng
 • Tiếng Anh (Khối 11)
 • Academic Writing
 • SAT
 • Triết học bằng Tiếng Anh

Các môn cho cả hệ Chuẩn Vinschool và Hệ Nâng cao

 • Việt Nam học
 • Ngữ Văn CB/NC
 • Tiếng Anh (IELTS/MOET)
 • Vật lí Cơ bản
 • Vật lí Nâng cao
 • Hóa học Cơ bản
 • Hóa học Nâng cao
 • Sinh học Cơ bản
 • Sinh học Nâng cao
 • Viễn cảnh toàn cầu
 • Kinh tế Vĩ mô
 • Kinh tế Vi mô
 • Tâm lý học
 • Trí tuệ nhân tạo
 • Tư duy phản biện
 • Tiếng Đức
 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Trung
 • Tiếng Tây Ban Nha
 • Tiếng Hàn
 • Tiếng Pháp
 • Thống kê ứng dụng
 • Lịch sử thế giới
 • Địa lý nhân văn
 • English Language & Composition

Các môn chỉ dành cho hệ Nâng cao

 • A-Level Art & Design
 • A-Level Global Perspectives & Research
 • A-Level Mathematics
 • A-Level Physics
 • A-Level Chemistry
 • A-Level Biology
 • A-Level Economics
 • A-Level Psychology
 • A-Level Media Studies
 • A-Level Computer Science
 • A-Level Business
 • A-Level Sociology