fbpx

Chương trình học

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẠI VINSCHOOL

Các môn chỉ dành cho
Hệ Chuẩn

Các môn cho cả Hệ Chuẩn và Hệ Nâng cao

Các môn chỉ dành cho
Hệ Nâng cao

Lớp 1 - 5

Các môn chỉ dành cho
Hệ Chuẩn

Các môn cho cả Hệ Chuẩn và Hệ Nâng cao

Các môn chỉ dành cho
Hệ Nâng cao

 • Mathematics
 • Science
 • ICT
 • ESL
 • Global Perspectives
Lớp 6 - 8

Các môn chỉ dành cho
Hệ Chuẩn

Các môn cho cả Hệ Chuẩn và Hệ Nâng cao

Các môn chỉ dành cho
Hệ Nâng cao

 • Mathematics
 • Coordinated Sciences
 • Computer Science
 • ESL
 • Global Perspectives
Lớp 9 - 10

Các môn chỉ dành cho
Hệ Chuẩn

Các môn cho cả Hệ Chuẩn và Hệ Nâng cao

Các môn chỉ dành cho
Hệ Nâng cao

 • IGCSE Mathematics
 • IGCSE Coordinated Sciences
 • IGCSE Computer Science
 • IGCSE ESL
 • IGCSE Global Perspectives
 • IGCSE Art & Design
 • IGCSE Business Studies
 • IGCSE Literature in English
 • IGCSE Economics
Lớp 11, 12

Các môn chỉ dành cho
Hệ Chuẩn

Các môn cho cả Hệ Chuẩn và Hệ Nâng cao

 • Tiếng Đức
 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Trung
 • Tiếng Tây Ban Nha
 • Tiếng Hàn
 • Tiếng Pháp
 • Thống kê ứng dụng
 • Lịch sử thế giới
 • Địa lý nhân văn
 • English Language & Composition

Các môn chỉ dành cho
Hệ Nâng cao

 • A-Level Art & Design
 • A-Level Global Perspectives & Research
 • A-Level Mathematics
 • A-Level Physics
 • A-Level Chemistry
 • A-Level Biology
 • A-Level Economics
 • A-Level Psychology
 • A-Level Media Studies
 • A-Level Computer Science
 • A-Level Business
 • A-Level Sociology
 • Cambridge International Project Qualification