fbpx

CLB NGỮ PHÁP (GRAMMAR)

Khóa học giúp học sinh củng cố việc sử dụng ngữ pháp Tiếng Anh trong kỹ năng nói và viết. Quá trình tham gia Câu lạc bộ cũng sẽ giúp học sinh phát triển kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình và tư duy phản biện.

  • Stage 1: viết về bản thân, miêu tả các hoạt động đang diễn ra, sử dụng tính từ, màu sắc, đại từ sở hữu, giới từ chỉ thời gian và địa điểm để miêu tả sự vật.
  • Stage 2: miêu tả hoạt động, sự kiện sử dụng hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn. Sử dụng giới từ chỉ thời gian, địa điểm, từ hạn định, đại từ chỉ định, đại từ sở hữu, “There is/ there are” để miêu tả sự vật. Ngoài ra, học sinh sẽ được làm quen với cấu trúc “Have you ever been?” để nói về kinh nghiệm và sử dụng các từ nối trong viết đoạn.
  • Stage 3: sử dụng so sánh hơn, nhất, hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn để viết về một số chủ đề liên quan. Bên cạnh đó, học sinh sử dụng các trạng từ chỉ tần suất, trạng từ tiếp nối nhau, các giới từ chỉ thời gian, địa điểm, chỉ hướng để miêu tả sự vật.
  • Stage 4: sử dụng hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành, quá khứ tiếp diễn, mệnh đề if, mệnh đề quan hệ và một số các cấu trúc khác trong việc miêu tả hoạt động, sự kiện hay kế hoạch cụ thể.

Thông tin khóa học:

Số buổi/ tuần Thời lượng (phút)/ buổi Giáo viên Học phí HK 1 (VNĐ) Học phí HK 2 (VNĐ) Học phí cả năm (VNĐ)
(ưu đãi giảm 5%)
2 buổi/ tuần 60 phút Giáo viên Việt Nam trường Vinschool 2.800.000 4.200.000 6.650.000