Vinser Khối 1 chủ trì cuộc họp phụ huynh bằng tiếng Anh