Trải nghiệm hoạt động làm bánh trong chương trình IPC