(HN) Lễ tựu trường năm học 2018 – 2019 – Tiểu học Vinschool Times City