Tiết mục Vinh quy bái tổ – Hội diễn chào mừng ngày 20/11