Sản phẩm sáng tạo – STEM Fair 2019 – Tiểu học Vinschool Times City