(MN VRC R1) CÙNG VINSERS NHÍ THOÁT HIỂM KHI CÓ SỰ CỐ CHÁY NỔ