(MN TIMES CITY T8.9) “HILARIOUS GHOST CLANS”-LỄ HỘI HALLOWEEN ĐÁNG NHỚ