(MN TIMES CITY) MỘT NGÀY TRẢI NGHIỆM LÀM BÁC NÔNG DÂN TÍ HON