HƠN 700 HỌC SINH KHỐI ALVIN NÔ NỨC CHÀO ĐÓN NĂM HỌC MỚI