Edurun 2016 – Khánh thành 10 phòng học cho học sinh nghèo tại tỉnh Quảng Trị