fbpx

Kế hoạch thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 đối với khối lớp 10 Năm học 2022 – 2023

Căn cứ Công văn số 1121/SGDĐT-KTKĐ ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022 – 2023;

Căn cứ vào thực tế về đội ngũ giáo viên, điều kiện cơ sở vật chất của Nhà trường trong năm học 2022 – 2023, trường TH, THCS & THPT Vinschool xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình chương trình GDPT 2018 đối với khối lớp 10 năm học 2022 – 2023 như sau:

1. Mục đích, yêu cầu
:

1.1. Mục đích:

– Xây dựng các nhóm môn học, chuyên đề học tập dựa trên tình hình thực tế về đội ngũ và cơ sở vật chất của nhà trường.

–  Tạo điều kiện để học sinh có môi trường học tập tốt. Học sinh lựa chọn các môn học phù hợp với định hướng nghề nghiệp của bản thân.

– Thực hiện tốt công tác truyền thông đến phụ huynh và học sinh về chỉ tiêu tuyển sinh, nguồn lực giáo viên và dự kiến kế hoạch xây dựng các nhóm môn lựa chọn, chuyên đề học tập, số lớp tương ứng tại trường TH, THCS & THPT Vinschool;

1.2. Yêu cầu:

– Kế hoạch thực hiện chương trình lớp 10 được xây dựng căn cứ trên nguồn lực giáo viên, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học của nhà trường. Số nhóm môn và số lớp/mỗi nhóm môn do nhà trường quyết định bảo đảm sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất của nhà trường và đáp ứng cao nhất nguyện vọng của học sinh.

– Kế hoạch thực hiện chương trình GDPT 2018 khối lớp 10 được xây dựng có tính mở, linh hoạt trong việc tổ chức thực hiện sau khi có kết quả tuyển sinh lớp 10 và cho học sinh đăng kí nguyện vọng.

2. Nội dung:

2.1. Chỉ tiêu tuyển sinh, kế hoạch phân lớp:

Tổng số chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến năm học 2022-2023: 450 học sinh

Số lớp dự kiến tuyển sinh: 15

2.2. Đội ngũ giáo viên:

Tổng số giáo viên: 71, trong đó:

TT Môn SL Giáo Viên Môn SL Giáo Viên
1 Toán 9 Lịch sử 3
2 Ngữ Văn 12 GDCD 1
3 Tiếng Anh 13VN+8NN Thể dục 5
4 Tin Học 3 Công Nghệ 0
5 Vật Lý 3 Kỹ Thuật 0
6 Hóa học 3 Quốc Phòng 1
7 Sinh vật 3 Nhạc 2
8 Địa Lý 3 Mỹ Thuật 2
Tổng số 71

3. Nội dung chương trình và kế hoạch thực hiện chương trình GDPT 2018 khối lớp 10 năm học 2022 – 2023:

3.1. Nội dung giáo dục:

3.1.1. Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc:

Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Tiếng Anh, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN), Hoạt động trải nghiệm – hướng nghiệp, Giáo dục địa phương.

3.1.2. Các môn học lựa chọn gồm 3 nhóm môn:

– Nhóm môn khoa học xã hội: Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật (GDKT&PL).

– Nhóm môn khoa học tự nhiên: Vật lí, Hoá học, Sinh học.

– Nhóm môn công nghệ và nghệ thuật: Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật).

Học sinh lựa chọn 5 môn học từ 3 nhóm môn học trên, mỗi nhóm chọn ít nhất 01 môn học.

3.1.3. Các chuyên đề học tập:

Chuyên đề học tập là nội dung giáo dục dành cho học sinh trung học phổ thông, nhằm thực hiện yêu cầu phân hóa sâu, giúp học sinh tăng cường kiến thức và kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức giải quyết một số vấn đề của thực tiễn, đáp ứng yêu cầu định hướng nghề nghiệp.

Thời lượng dành cho mỗi chuyên đề học tập là 10 tiết đến 15 tiết; tổng thời lượng dành cho chuyên đề học tập của một môn học là 35 tiết/năm học. Ở mỗi nhóm môn, học sinh chọn 3 chuyên đề học tập của 3 môn học phù hợp với nguyện vọng của bản thân và khả năng tổ chức của nhà trường.

Xây dựng các nhóm môn học từ 3 nhóm môn học và chuyên đề học tập nói trên để vừa đáp ứng nhu cầu của người học vừa bảo đảm phù hợp với điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của nhà trường.

3.1.4 Các môn học tự chọn: không thực hiện

3.2. Thời lượng giáo dục:

Nội dung giáo dục Số tiết/năm học/lớp
Môn học bắt buộc (5) Ngữ văn 105
Toán 105
Ngoại ngữ: Tiếng Anh 105
Giáo dục thể chất 70
GDQP và AN 35
Môn học lựa chọn (3 nhóm)
Nhóm môn khoa học xã hội (3 môn) Lịch sử 70
Địa lí 70
GDKT&PL 70
Nhóm môn khoa học tự nhiên (3 môn) Vật lí 70
Hoá học 70
Sinh học 70
Nhóm môn công nghệ và nghệ thuật (4 môn) Công nghệ 70
Tin học 70
Âm nhạc 70
Mĩ thuật 70
Chuyên đề học tập lựa chọn (3 cụm chuyên đề) 105
Hoạt động GD bắt buộc Hoạt động trải nghiệm –  hướng nghiệp 105
Nội dung GD bắt buộc của địa phương 35
Môn học tự chọn
Tiếng dân tộc thiểu số 105
Ngoại ngữ 2 105
Tổng số tiết học/năm học (trừ các môn học tự chọn) 1015
Số tiết học TB/tuần (không kể các môn học tự chọn) 29

4. Dự kiến số lớp theo các nhóm môn lựa chọn, chuyên đề học tập:

TT Nhóm môn lựa chọn Số
lớp
dự
kiến
Số
lượng
học
sinh
tối đa
Chuyên
đề
học
tập
Phương án tuyến sinh xếp lớp
1 – Vật Lý, Hóa Học, Sinh Học
– Tin học (TH Ứng Dụng).
– Âm Nhạc
– Mỹ Thuật
– Địa Lí
10 300 Toán; Vật Lý; Hóa học Xét tổng điểm TB
cả năm lớp 9 của 5 môn
nhóm môn và
điểm tuyển sinh lớp 10.
Hỗ trợ HS chuyển đổi
nguyện vọng:
– Lịch sử
– GDKT&PL
2 – Lịch sử, Địa Lí, GDKTPL.
-Tin Học (TH Ứng Dụng)
– Âm Nhạc
– Mỹ Thuật
– Sinh học
5 150 Ngữ Văn; Lịch Sử; Địa Lí. Xét tổng điểm TB
cả năm lớp 9 của 5 môn
nhóm môn và
điểm tuyển sinh lớp 10
Hỗ trợ HS chuyển đổi
nguyện vọng:
– Hóa Học
– Vật Lý

5. Cách tổ chức lớp học: 

– Mỗi học sinh đăng ký 2 nguyện vọng (NV1, NV2) về việc chọn nhóm môn. Mỗi nhóm môn phải có tối thiểu 30 học sinh đăng kí thì nhà trường mới tổ chức lớp học. Nếu số lượng học sinh đăng kí ít hơn 30 thì nhà trường không tổ chức lớp học đó và học sinh sẽ phải chuyển sang học nguyện vọng 2. Nếu số lượng học sinh đăng kí cho các nhóm môn vượt chỉ tiêu tối đa thì các em có điểm xét tuyển thấp hơn cũng phải chuyển sang nguyện vọng 2.

– Trong trường hợp số học sinh đăng ký nhiều hơn số học sinh theo quy định thì sẽ lấy điểm từ cao xuống đến khi đủ chỉ tiêu. Tùy theo điều kiện thực tế đăng kí có thể tăng hoặc giảm số lớp so với dự kiến ban đầu.

– Nhà trường sẽ cập nhật và công khai số nguyện vọng đăng ký để học sinh biết số lượng nguyện vọng đăng ký trong nhóm môn mình chọn, từ đó có sự điều chỉnh hoặc đăng ký lại nguyện vọng cho phù hợp.

Trên đây là kế hoạch thực hiện chương trình GDPT 2018 đối với khối lớp 10 năm học 2022 – 2023 của trường Trường TH, THCS & THPT Vinschool. Kế hoạch có thể được điều chỉnh để phù hợp với nguyện vọng của học sinh sau khi trúng tuyển vào lớp 10 của trường.