Vinser nhận được học bổng của 6 trường Đại học tại Mỹ như thế nào?