(HCM) Book Fair 2017 – Tiết mục Nhịp điệu của sách: Điệu múa sách Yosacoi