(HN) Vui Trung thu, lan tỏa yêu thương – Tiểu học, Trung học Vinschool Thăng Long