Khởi công xây dựng 10 phòng học tại Dakrong, Quảng Trị