Khánh thành 10 phòng học được xây dựng từ nguồn ngân sách của giải chạy vì giáo dục Edurun 2016