HỘI THẢO HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH TRẠI HÈ VINCAMP 2017