(HN) Ghi dấu cảm xúc đặc biệt trong ngày Tựu trường