(HN) Chương trình “Đại sứ nhỏ Vinschool – Giao thông an toàn, cứu ngàn sinh mạng”