Chương trình Học bổng Liên thông Vinschool – VinUni năm học 2019 – 2020