“Ở bất cứ lứa tuổi nào, các con cũng có thể giúp đỡ cho cộng đồng”