Lễ trưởng thành và tri ân Khối 9 & Khối 12 – Các trường Trung học miền Bắc